BÁDATEĽSKÉ AKTIVITY

BÁDATEĽSKÉ AKTIVITY

Téma: ZEM A A VESMÍR

.

Cieľom projektu je rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu.

» Bádateľské aktivity - ako s nimi pracovať «

Na tento účel je pripravených niekoľko bádateľsky orientovaných aktivít, ktoré môžu učitelia použiť na vyučovaní. Nižšie je uvedená stručná charakteristika každej z nich ako aj link na stiahnutie kompletného materiálu k danej aktivite.

.

ZOZNAM AKTIVÍT

Asteroidy útočia na Zem

asteroidy

V tejto aktivite sa žiaci naučia, že v dávnej minulosti dopadlo na Zem niekoľko veľkých objektov z vesmíru. Žiaci sú oboznámení s informáciami, že podobný dopad asteroidu na Zem môže nastať aj v budúcnosti, a že dôsledky tohto pádu môžu byť pre život na planéte zničujúce. Úlohou žiakov je posúdiť riziká takejto udalosti a vykonať experimenty, ktoré im pomôžu odhadnúť aké veľké materiálne škody by mohol spôsobiť dopad veľkého objektu na Zem. Ďalšou úlohou žiakov je vysloviť odporúčania, aké opatrenia by mali byť vykonané na včasnú detekciu a sledovanie objektov blízkych k Zemi s cieľom dať včasné varovanie o hroziacej zrážke.

» Asteroidy útočia na Zem «

--------------------------------------------------------------------------------

Ekologické svietenie

svietenie

Cieľom tejto aktivity je, aby sa žiaci naučili viac o kompaktných žiarivkách (CFL), energeticky úspornej alternatíve k bežným žiarovkám. Obsah tejto aktivity ako aj role žiakov vychádzajú z reálnej situácie.
Už od summitu o udržateľnom rozvoji v Riu (1992) bola veľká pozornosť venovaná podpore ľudí na zníženie emisií uhlíka a na efektívnejšie používanie energie doma (v práci) - napríklad aj častejším používaním CFL.
Žiaci pracujú v skupinách a sú vyzvaní, aby sa zhostili úlohy členov vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (skr. ENVI) pri Európskom parlamente. Ich úlohou je vytvoriť propagačný novinový inzerát na podporu častejšieho používania CFL. Žiaci dostanú k dispozícií základné informácie a sú povinní pracovať v súlade s programom schôdze výboru - žiaci budú po poradí v krátkosti referovať o jednotlivých bodoch programu. Informácie zahŕňajú základné informácie o klasických žiarovkách a poplatkoch za elektrinu, žiaci sa naučia o nedostatkoch klasických žiaroviek ako aj o výhodách používania CFL. Takisto sa oboznámia s výsledkom prieskumu, ktorí sa snažil zistiť, prečo niektorí ľudia začali používať CFL a iní ešte váhajú. Výsledkom aktivity bude návrh propagačného novinového inzerátu, ktorý bude súčasťou kampane na podporu používania CFL.

» Ekologické svietenie «

--------------------------------------------------------------------------------

Prenosná vodná elektráreň

elektraren

V tejto aktivite žiaci prevezmú úlohu výskumníkov na katedre inžinierstva. Žiaci sú požiadaní uskutočniť výskum zameraný na konštrukciu prenosnej vodnej elektrárne (PHEPP). Táto aktivita je založená na skutočnej práci realizovanej na Univerzite v Michigane v Marine Hydraulic Laboratory. Žiaci majú skúmať faktory ovplyvňujúce generovanie elektromotorického napätia turbínou. Ich úlohou je tiež zamerať sa na konštrukciu lopatiek turbíny - lopatky by mali byť skonštruované tak, aby sa generátor otáčal čo najrýchlejšie.

» Prenosná vodná elektráreň «

--------------------------------------------------------------------------------

Nasýťme svet

fazulky

V tejto aktivite žiaci vystupujú v úlohe pracovníkov výskumného tímu katedry chémie, ktorý pracujú na vývoji hnojív. Na základe tlačovej správy Svetovej potravinovej komisie (WFC) oznamujúcej zavedenie vzdelávacieho programu, ktorý bude použitý vo viacerých krajinách, bol výskumný tím vyzvaný na vypracovanie 2 vzdelávacích letákov. Letáky sa budú týkať jednej témy, budú však určené dvom rôznym cieľovým skupinám - farmárom a učiteľom. Letáky by mali vysvetľovať, čo sú to hnojivá, prečo by mali byť používané a ako fungujú. Pre povolenie používať vytvorené letáky, by tieto mali odrážať ako prácu katedry, tak aj ďalšie aktuálne výskumné úlohy. Žiaci musia prečítať sériu článkov a vykonať experimenty a skúmania zamerané na výrobu dusičnanu amónneho a jeho vplyv na rast rastlín. Potom plánujú a vytvárajú leták formátu A4 tak, aby poskytol odpovede na otázky položené v pracovnom liste.

» Nasýťme svet «

--------------------------------------------------------------------------------

ozon

Konferencia o ozóne

V tejto aktivite sa študenti zúčastnia konferencie o príčinách, monitoringu a dôsledkoch formovania ozónu v troposfére a ubúdania ozónovej vrstvy v stratosfére.
Prvá sekcia konferencie je o prízemnom ozóne. Účastníci konferencie si vypočujú tri články rozdelia sa do skupín, kde diskutujú o vypočutých informáciach a v plenárnej sekcii odprezentujú svoje stanovisko. Druhá sekcia je o ozónovej vrstve, kde sa opakujem priebeh prvej sekcie.

» Konferencia o ozóne «

--------------------------------------------------------------------------------

Vesmírny web

vesmir

V tejto aktivite žiaci vytvárajú webovú stránku, ktorá bude vysvetľovať Teóriu veľkého tresku. Žiaci majú k dispozícii základný text a sú vyzvaní: (1) zabezpečiť ilustrácie korešpondujúce s textom,
(2) identifikovať slová a frázy, ktoré potrebujú ďalšie vysvetlenie a tak jednou z úloh bude tiež vytvoriť glosár (slovník neznámych pojmov) pre danú stránku. Text môže obsahovať ďalšie slová a frázy, ktoré budú vyžadovať vysvetlenie. Žiaci ich majú identifikovať a rozdeliť si medzi sebou úlohu vytvoriť hypertextové prepojenia medzi slovami a stránkami s vysvetlením. Tiež sa musia pozrieť na poskytnutý text a vybrať vhodné obrázky, ktoré budú vhodným spôsobom tento text dopĺňať. Výsledkom aktivity by malo byť komplexné vysvetlenie Teórie veľkého tresku ako aj predstavenie výskumu, ktorý sa v súčasnosti realizuje s cieľom vniesť viac svetla do ďalšieho osudu vesmíru.

» Vesmírny web «

--------------------------------------------------------------------------------

rastliny

Rastliny vo vesmíre

V tejto aktivite žiaci vystupujú v úlohe vedcov z katedry bio-astronómie. Žiaci sú požiadaní, aby uskutočnili predbežnú prácu použiteľnú na súťaži zameranej na konštrukciu zariadenia "udržujúceho život" vhodného pre vesmírny let s posádkou na Mars. Ich úlohou je skúmať rôzne aspekty fotosyntézy, zistiť ktoré rastliny by boli najvhodnejšie pre použitie v systéme podpory života a pre ľudskú fyziológiu a čo potrebuje posádka z hľadiska získavania kyslíka a stravy počas cesty.

» Rastliny vo vesmíre «

--------------------------------------------------------------------------------

solarne panely

Zelené kúrenie

V tejto aktivite prevezmú žiaci úlohu výskumníkov vo výskumnom univerzitnom tíme katedry technológií, ktorý pracuje na vývoji solárnych panelov. Po uverejnení výzvy Svetovej energetickej komisie (WEC) o príprave vzdelávacieho programu na pomoc rozvojovým krajinám, dostane výskumný tím požiadavku na vytvorenie vzdelávacích plagátov. Tieto plagáty budú určené širokej verejnosti, ktorú majú oboznámiť s tým, ako fungujú solárne panely, prečo by sa mali používať a aké sú ich výhody oproti klasickým zdrojom energií. Plagáty majú tiež za úlohu prezentovať súčasné trendy vo vývoji solárnych panelov. Preto výskumníci musia preštudovať niekoľko článkov a následne zrealizovať experimenty zamerané na využitie slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch pomocou solárnych panelov.

» Zelené kúrenie «