BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projekt Chain Reaction (Reťazová reakcia) poskytne učiteľom prírodovedných predmetov z každej partnerskej krajiny príležitosť k profesionálnemu rozvoju v oblasti využívania bádateľsky orientovaných prístupov v prírodovednom vzdelávaní s využitím v praxi overených a odskúšaných učebných materiálov. Učitelia, ktorí sa do projektu zapoja, budú zaškolení v rámci kurzu kontinuálneho vzdelávania. Po získaní praktických skúseností s bádateľsky orientovanými vyučovacími metódami zúčastnení učitelia odučia sériu vyučovacích hodín, ktoré budú tvoriť úvod k následným výskumným projektom žiakov.

V rámci spomenutých výskumných projektov budú skupinky 14- až 16-ročných žiakov samostatne skúmať zvolený problém, využívajúc pritom svoje kritické myslenie, zdôvodňovanie a rozličné zručnosti spojené s riešením problémov. Svoju prácu žiaci spracujú formou prezentácie, s ktorou sa predstavia na národnom podujatí s názvom Ukáž, čo vieš!. Takéto podujatia sa každoročne uskutočnia v každej partnerskej krajine s cieľom poukázať na dôležitosť a pôvab vedeckých prístupov pri poznávaní prírody a sveta okolo nás prostredníctvom práce, ktorú žiaci vykonali v rámci výskumných projektov. Žiaci budú motivovaní a usmerňovaní tak, aby v prezentácii detailne opísali nielen získané výsledky, ale aj bádateľské postupy, ktoré k nim viedli. Zároveň sa od žiakov očakáva, aby pri príprave prezentácie, ako aj pri prezentovaní svojich projektov, boli tvoriví a využili svoju predstavivosť a fantáziu.

Na národných podujatiach sa zúčastnia aj mladí výskumníci v oblasti prírodných vied, ktorí budú prezentovať svoju prácu s cieľom predstaviť žiakom prírodné vedy ako jednu zo zaujímavých možností ich budúcej kariéry. Po národných konferenciách bude v každom roku projektu nasledovať medzinárodná konferencia, na ktorej sa stretnú pri prezentácii svojich projektov vybraní žiaci z každej partnerskej krajiny.

Cieľom projektu Chain Reaction (Reťazová reakcia) je poskytovať učiteľom silnú a trvalú podporu v oblasti bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania, vrátane poskytovania učebných materiálov, ktoré budú prispôsobené potrebám jednotlivých krajín. Učitelia prírodovedných predmetov si tak budú môcť v rámci projektu rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, vzdelávať sa samostatne, ako aj v rámci širšej učiteľskej siete.

Ďalšie dôležité informácie k spolupráci škôl s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela v projekte Chain Reaction (Reťazová reakcia):

 1. Z každej školy, ktorá sa do projektu zapojí, sa na aktivitách projektu budú zúčastňovať dvaja učitelia prírodovedných predmetov (fyziky, chémie, biológie alebo geografie).
 2. Učitelia prírodovedných predmetov sa zúčastnia na (jednodňovom) kurze zameranom na využívanie metód bádateľsky orientovaného vyučovania. Na kurze dostanú kompletné metodické materiály a materiály pre žiakov. Kurz sa uskutoční začiatkom októbra.
 3. Učitelia zahrnú do svojich časovo-tematických plánov aspoň jednu z tém projektu Chain Reaction. Vymedzia čas na úvodné hodiny k zvolenej téme, následné výskumné projekty žiakov a prípravu prezentácií.
 4. Každý učiteľ bude pracovať (aspoň) s jednou triedou žiakov. Cieľovou skupinou projektu sú 14- až 16-roční žiaci, čomu treba prispôsobiť výber triedy.
 5. Svoju prácu budú žiaci prezentovať na spoločnej konferencii so skupinami žiakov z iných škôl v marci alebo apríli daného kalendárneho roku.
 6. Vybraní žiaci z každej partnerskej krajiny sa zúčastnia na medzinárodnej konferencii v máji daného kalendárneho roku vo vybranej partnerskej krajine.
 7. Všetky náklady spojené s účasťou žiakov a učiteľov na národnej a medzinárodnej konferencii budú hradené z prostriedkov projektu.
 8. Kurz pre učiteľov bude akreditovaný, bude súčasťou kontinuálneho vzdelávania.
 9. Od učiteľov sa bude požadovať, aby sa so svojimi skúsenosťami podelili aj s ostatnými kolegami v rámci predmetových komisií i v celom pedagogickom zbore, prípadne aj na rôznych podujatiach pre učiteľov.
 10. Za prácu na projekte dostane každá škola príspevok 2000 EUR určený (najmä) na odmeny pre učiteľov.
 11. Pracovníci Katedry fyziky FPV UMB poskytnú učiteľom metodickú pomoc, rady i usmernenia počas celého školského roku. Zároveň si budú zúčastnení učitelia vymieňať svoje skúsenosti prostredníctvom webu.
 12. V prípade, že škola nemá na realizáciu výskumných projektov žiakov potrebné pomôcky a materiál, bude možné ich škole zapožičať.
 13. Hodnotenie projektu sa bude robiť pomocou dotazníkov, ktoré budú vypĺňať učitelia aj žiaci.